De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke transacties van Rcos Solutions via haar internetwinkel www.rcos.be evenals op de verzending binnen het Koninkrijk België. Voor leveringen binnen de Europese Unie (EU) en naar het buitenland gelden speciale buitenlandse verzendvoorwaarden.

I. Contractsluiting, ontvangstbevestiging van de bestelling, opslag

1. uw contractpartner is Rcos Solutions. Onze aanbiedingen van goederen zijn onderworpen aan bevestiging zolang ze niet de inhoud van een contractuele overeenkomst worden.

2. Voordat u uw bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de door u ingevoerde gegevens te controleren en te corrigeren. Door de bestelling te verzenden, legt u een bindende contractuele verklaring af. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt direct na de technisch correcte ontvangst van uw bestelling. Het koopcontract komt tot stand wanneer wij uw bestelling door levering of door kennisgeving van levering of door een afzonderlijke acceptatieverklaring binnen de opgegeven leveringstermijn accepteren. U bent maximaal 7 dagen aan uw bestelling gebonden. Na het verzenden van uw bestelling ontvangt u een technische orderbevestiging op de website en per e-mail. In deze automatische e-mail vindt u uw bestelling gereproduceerd. Deze orderbevestigingsmail is nog geen verklaring van orderacceptatie, aangezien wij eerst de bestelling controleren. Het is alleen bedoeld om u te informeren dat we uw bestelling hebben ontvangen en kunnen worden gebruikt voor archiveringsdoeleinden.

3. Wij houden deze Algemene Voorwaarden en de overige contractuele bepalingen met de gegevens van uw bestelling gereed om in het bestelproces opgevraagd te worden. U kunt deze informatie daar eenvoudig archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de in het bestelproces samengevatte gegevens op te slaan in de internetwinkel met behulp van de functies van uw browser of door te wachten op de automatische orderbevestiging, die we u bovendien zullen toesturen per e-mail na afronding van uw bestelling naar het door u opgegeven adres. De tekst van het contract wordt door ons opgeslagen, maar kan om veiligheidsredenen niet direct door u worden opgevraagd. We bieden elke klant een met een wachtwoord beveiligde directe toegang ("Mijn Account"). Hier kunt u uw gegevens beheren en uw bestelgegevens inzien als u zich daarvoor heeft geregistreerd.

4. U kunt ook contact met ons opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld om uw adres of uw betaalmethode voor openstaande bestellingen te wijzigen. Voor uw veiligheid gebeurt dit, net als al het andere in het inloggedeelte, via een versleutelde verbinding (SSL). De actuele versie van deze voorwaarden vindt u ook op onze website.

ii. Prijzen, verzendkosten

Voor bestellingen in onze internetshop gelden de op het moment van bestelling in het aanbod vermelde prijzen. De vermelde prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. inclusief de van toepassing zijnde Belgische wettelijke BTW en andere prijscomponenten.

Voor meer informatie over eventuele extra verzendkosten verwijzen wij u naar de informatie in de winkel.

III. Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Rcos Solutions, door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, terugbetalen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) , onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; deze terugbetaling worden in geen geval bij u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

IV. Betalingen, levering, reservering van levering

1. Er bestaat geen recht op automatische incasso of aankoop op rekening. Begrijp alsjeblieft dat we vooraf risicocontroles uitvoeren voordat we een contract afsluiten. Bij twijfel behouden wij ons het recht voor om u vooruitbetaling aan te bieden.

2. Wij leveren bestelde goederen direct na ontvangst van de bestelling. Voor afwijkende levertijden verwijzen wij u naar de aanbiedingen. De leveringsplicht geldt niet indien wij zelf niet correct en op tijd worden bevoorraad en niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn. In het geval van niet-beschikbaarheid van de goederen, zullen wij u onmiddellijk informeren en een eventueel voorschot zal onverwijld worden terugbetaald.

3. De levertijd wordt passend verlengd in geval van stakingen en uitsluitingen die de levering beïnvloeden, evenals andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, in het bijzonder in gevallen van vertraging in de levering als gevolg van overmacht. Wij zullen de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen.

4. Wij behouden ons het recht voor om beperkte leveringsartikelen en speciale aanbiedingen alleen in hoeveelheden aan te bieden die in het huishouden gebruikelijk zijn voor het sluiten van het contract.

5. U ontvangt van ons bericht wanneer de goederen ons pand hebben verlaten. Indien bezorging niet mogelijk is geweest, ontvang je bericht van de vervoerder met daarin de verdere mogelijkheden.

VI Garantie:

1. De garantie is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

2. Wij hechten veel belang aan uw klanttevredenheid. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via een van de aan het begin genoemde contactkanalen. We zullen er alles aan doen om uw verzoek zo snel mogelijk te onderzoeken en zullen contact met u opnemen zodra we de documenten of uw input of klacht hebben ontvangen. Geef ons echter wat tijd, aangezien garantiegevallen vaak de tussenkomst van de fabrikant vereisen. Bij klachten helpt u ons verder als u het onderwerp van het probleem zo precies mogelijk omschrijft en ons eventueel een kopie van de besteldocumenten stuurt of in ieder geval het ordernummer, klantnummer etc. vermeldt. geen reactie van ons ontvangt binnen 14 dagen, vraag het ons. In zeldzame gevallen kan het zijn dat e-mails in onze spamfilters of in die van u zijn "vastgelopen", of dat een bericht u niet op een andere manier heeft bereikt of per ongeluk is weggelaten.

V. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen.

VI. Gegevensbescherming

Details over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens vindt u in onze gegevensbeschermingsvoorschriften, die ook informatie bevatten over kredietbeoordeling, in het kader waarvan waarden voor de waarschijnlijkheid van niet-betaling worden berekend, waarbij uw adresgegevens worden ook inbegrepen.

VII Bevoegde rechtbank, gedeeltelijke nietigheid, toepasselijk recht

1. Alleen in zakelijke transacties met handelaars en met publiekrechtelijke rechtspersonen, is onze maatschappelijke zetel overeengekomen als de bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en individuele contracten die onder hun geldigheid zijn gesloten, inclusief acties op wissels en cheques. In dit geval hebben wij ook het recht om juridische stappen te ondernemen in de vestigingsplaats van de klant. Bij zakelijke transacties met consumenten is de wettelijke bevoegde rechtbank van toepassing.

2. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van het leveringscontract of deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.

3. Op alle rechtshandelingen of andere rechtsbetrekkingen met ons is het recht van het Koninkrijk België van toepassing. Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) en alle andere intergouvernementele overeenkomsten, zelfs na hun goedkeuring in de Belgische wetgeving, zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt in dat de klant met gewone verblijfplaats in een van de staten van de EU of Zwitserland niet de bescherming wordt ontzegd die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van die staat.

VIII. Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Connect with