ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna AV genoemd) zijn van toepassing op alle klanten die via de firma Rcos Solutions hun gratis elektronische agenda van Salonkee wensen te verkrijgen.

Deze AV kunnen te allen tijde door de vennootschap Rcos Solutions worden gewijzigd. Het is aan de klant om hen regelmatig te raadplegen.

De toepasselijke AV zijn deze die op de Site staan op de dag van de bestelling.

De klant kan Rcos Solutions te allen tijde verzoeken om doorzending van de AV die op de datum van zijn bestelling van kracht zijn, door een schrijven te richten aan contact@rcos.be 

ARTIKEL 2 - VERPLICHTING VAN DE KLANT

Om in aanmerking te komen voor het gratis gebruik van de elektronische agenda van Salonkee, moet de klant klant zijn van Rcos Solutions. Daartoe moet hij over het gehele kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) een omzet behalen van ten minste 7200 euro exclusief BTW. Indien dit bedrag door de klant niet wordt bereikt, zal geen gratis abonnement worden toegekend.

De klant kan Rcos Solutions te allen tijde per e-mail verzoeken om contact@rcos.be zijn omzet.

ARTIKEL 3 - RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Rcos is partner van Salonkee en biedt haar klanten de mogelijkheid een gratis abonnement op de elektronische agenda te nemen.

Rcos Solutions is in geen geval verantwoordelijk voor het contract dat tussen Salonkee en haarzelf is gesloten.

Rcos kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gereedschap zelf. Deze verantwoordelijkheid wordt voor 100% rechtstreeks door Salonkee beheerd.

Rcos is niet verantwoordelijk voor de implementatie, het beheer van de facturatie, noch voor eventuele problemen in verband met de Salonkee software.


ARTIKEL 4 - INSCHRIJVING

Het abonnement wordt rechtstreeks tussen Salonkee en de klant gesloten. Rcos komt niet tussenbeide in de overeenkomst en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst.

ARTIKEL 5 - GRATIS

Wanneer aan alle hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, verbindt Rcos Solutions zich ertoe de klant het bedrag van het eerste abonnementsniveau dat Salonkee aanbiedt, nl. 49€ HT/maand, terug te betalen in één en dezelfde keer in januari van het kalenderjaar volgend op het jaar van gebruik van Salonkee. De klant betaalt dus maandelijks zijn abonnement aan Salonkee en Rcos zal hem in januari van het volgende jaar het verschuldigde bedrag terugbetalen.

Indien de klant een abonnement van meer dan 49€ (excl. BTW) per maand neemt bij Salonkee, zal de klant in ieder geval het verschil financieren.

Indien de klant in de loop van het jaar een abonnement heeft genomen bij Salonkee, spreekt het voor zich dat de maanden die voorafgaan aan de datum van ondertekening niet aan de klant worden terugbetaald (vb. de klant tekent in maart 2022 bij Salonkee, Rcos betaalt hem in januari 2023: 49*10=490€ excl.).

ARTIKEL 6 - RECHT VAN NIETIGHEID

Indien de klant in het lopende kalenderjaar de omzet van 7200€ exclusief BTW niet heeft bereikt, kan van de firma Rcos Solution geen terugbetaling worden geëist.

 ARTIKEL 7 - INTREKKING

Intrekkingen van abonnementen worden beheerd tussen Salonkee en de klant in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Salonkee. Rcos is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze overeenkomst.

ARTIKEL 8 - PRIJZEN

De prijzen van de abonnementen worden uitsluitend door Salonkee vastgesteld.

Rcos Solutions biedt eenvoudigweg een financiële bijdrage van 49€/maand aan klanten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Rcos financiert niet de door Salonkee gevraagde installatiekosten voor de installatie van de elektronische agenda bij de klant.

ARTIKEL 9 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - OVERDRACHT VAN RISICO'S

De elektronische agenda van Salonkee is en blijft eigendom van Salonkee. Alle geschillen in verband met dit instrument moeten worden behandeld met Salonkee. De firma Rcos Solutions kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De taal van dit contract is het Nederlands.
Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van dit contract, zijn de bevoegde rechtbanken die van de stad Doornik. 

Connect with